Naar boven
COLLECTIE

Alta Furniture
Tel: 0522-236040
info@altafurniture.com

Alta showroom:
bezoek op afspraak
Industrieweg 37
7951 TA Staphorst

donderdag en vrijdag
van 10:00 tot 17:00 uur
zaterdag
van 10:00 tot 12:00 uur

  • Nederlands design
  • Praktische en vernuftige modellen
  • Hoogwaardige kwaliteit
  • Keuze uit 4 kleuren
  • Keuze uit 12 knoppen en grepen
  • Rechtstreeks van de fabriek
  • Fabrieksvoordeel 20% korting
  • Levering en montage in heel Nederland en BelgiŽ
  • Snelle levertijd, 2-3 weken
  • Vragen? Bel 0522-236040

Texeler MultiKeus winterdekbed, wol

https://static.reto.media/altafurniturecom/headers-2017/header-dekbed-kussen-1-nieuw.jpghttps://static.reto.media/altafurniturecom/headers-2017/header-dekbed-kussen-2-nieuw.jpghttps://static.reto.media/altafurniturecom/headers-2017/header-dekbed-kussen-3-nieuw.jpg
Productnummer: 351442422

Texeler MultiKeus winterdekbed, wol

Klik voor een vergroting

Texeler MultiKeus dekbed, winter, lamswol
Afmeting: 240x220 cm (ook leverbaar in 140x200 cm, 140x220 cm, 200x200 cm, 200x220 cm, 240x200 cm, 260x200 cm en 260x220 cm)

Elk seizoen onder de wol
Het hele jaar door lekker slapen op de juiste temperatuur. Wol is een geweldig natuurproduct, op Texel gerijpt door zon, zee en wind. Het biedt u perfect slaapcomfort; weldadig warm in de winter en koel in de zomer. Met de MultiKeus dekbedden doen wij daar een schepje bovenop. Voor elk seizoen kunt u het dekbed combineren of creëren dat aansluit bij uw wensen.

Stel het perfecte dekbed samen
De MultiKeus collectie bestaat uit vier dekbedden die los verkrijgbaar zijn. Zo kunt u naar eigen voorkeur het perfecte dekbed samenstellen. Het zomerdekbed is een luchtige variant van 200 gram per m2. De hoogzomer variant heeft een vulling van 120 gram per m2. Het voor- en najaarsdekbed weegt 400 gram per m2 en het volle winterdekbed 600 gram per m2. U slaapt nooit meer te warm of te koud!

De MultiKeus seizoensdekbedden kunt u onderling aan elkaar bevestigen met praktische drukknopen. In een handomdraai heeft u het perfecte dekbed in handen.

Winterdekbed
Heeft u het snel koud in bed, dan is het warmste winterdekbed van 600 gram per m2 perfect voor u. Het winterdekbed is op een speciale manier (in een carostep) gestikt. Ondanks een hoog vulgewicht blijft hij daardoor heerlijk luchtig en soepel. Wie van extra veel warmte houdt, koppelt het dekbed aan het zomerdekbed. Zo stelt u zelf een comfortabel, warm winterdekbed samen.

Levertijd: 2-5 werkdagen

€ 266,-

Texeler

Texeler MultiKeus winterdekbed, wol


Maak uw keuze

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1.
Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. De prijzen die wij in onze prijslijsten noemen zijn inkoopprijzen. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken binden ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren.

Artikel 2.
Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting, transportkosten vanaf ons bedrijf en/of rechten welke voor de aflevering van een order mochten worden ingevoerd en/of geheven. Leveringen boven € 500,--, netto, worden franco huis geleverd, uitgezonderd zendingen per post, expresse of onder rembours. Leveringen tot € 500,--, netto, worden ongefrankeerd verzonden. Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets ed., welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog en goede en onbeschadigde staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan een koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens “kredietbeperking” een toeslag op onze facturen te berekenen.

Artikel 3.
Betaling van onze facturen dient te geschieden netto binnen 30 dagen. Bij latere betaling kunnen wij over het factuur-bedrag of over het eventueel openstaande facturen-saldo een rente berekenen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rente-bedrag van € 2,50 per maand. Blijft een koper – na aanmaning – in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en – verdere – leveringen op te schorten, totdat naar onze mening voldoende waarborgen zijn gesteld. Indien – en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling – geen voldoende waarborgen – kunnen worden gesteld, hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet – verder – uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding deswege. Vertraging bij de eventuele verdere leveringen en/of andere gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan, zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom (men) en rente bedragen, exclusief b.t.w., met een minimum van € 25,--, exclusief b.t.w.. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo’n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn. Bij betaling van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zijn kopers gerechtigd eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen. Wij zijn gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn verdere leveringen onder rembours te doen.

Artikel 4.
Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor, totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt, indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldo-biljet is opgenomen. In zo’n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze aanspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.

Artikel 5.
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met een koper gesloten overeenkomst. Een koper kan ingeval van overmacht geen vergoeding van door deze geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering tengevolge van de overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk in kennis stellen van vertraging in de levertijd tengevolge van overmacht.

Artikel 6.
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekent zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of op schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7.
Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8.
Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere of uitgebreidere garantie, dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product)-schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op de wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9.
Indien wij met een relatie zijn overeengekomen zaken op zicht of in consignatie te leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of het op enig andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.

Artikel 10.
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Nederlandse Burgerlijke Rechter. Deze voorwaarden zijn door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle op 11 december 1996 onder nummer 2338.

Geen informatie gevonden.

Texeler

Texels slaapcomfort
Goed en gezond slapen is enorm belangrijk. Zeker als u bedenkt dat de mens gemiddeld een derde deel van zijn tijd in bed doorbrengt.
Een dekbed speelt een zeer belangrijke rol in onze nachtrust. Het bepaalt niet alleen hoe u slaapt, maar ook hoe u ontwaakt. Een weloverwogen keuze voor een dekbed betekent vaak letterlijk een verschil van dag en nacht!
Waarom u onder wol fijn slaapt
In de slaapbranche is er volop keuze uit verschillende dekbedden. Zuivere scheerwol van het Texelse schaap bevat namelijk eigenschappen die ook goed zijn voor de mens. De volle, wollen vacht beschermt het hele jaar door tegen de invloed van de seizoenen en werkt vocht- en warmteregulerend.
Uitgerust wakker worden
Het is niet alleen lekker comfortabel onder een wollen dekbed. Na een nachtje slapen staat u lekker uitgerust weer op. Wol behoudt namelijk - ook na het scheren en wassen - zijn natuurlijke eigenschappen. De wolvezel zorgt voor een goede vocht- en temperatuurregulering. Onmisbaar voor een gezonde nachtrust.
Invloed van slaap
Slapen is enorm belangrijk in ons dagelijks leven. Een goede nachtrust geeft energie, zowel fysiek als mentaal. Het helpt om spanningen te verwerken en overdag optimaal te presteren. Bij ziekte herstellen mensen sneller na een goede nachtrust. Wie de heilzame werking van slaap kent, zal begrijpen waarom wij zoveel waarde hechten aan Texels slaapcomfort: heerlijk onder of óp de zachte wol.

Voordelen van wol
Wol ventileert

Wol beschikt over het grootste absorptievermogen van alle natuurlijke vezels. Daardoor is het zo'n uitstekende antitranspirant. Wol neemt alle vocht gemakkelijk op en 'ademt' het vocht als het ware ook weer uit. Wanneer de wolvezel damp absorbeert, staat het tegelijkertijd warmte af.
Wol is licht
De natuur is een wonder op zich. Zij heeft ervoor gezorgd dat de vezels van een dikke schapenvacht zo licht zijn als een veertje. Een wollen dekbed is, naast heerlijk warm, ook zacht en vol volume.
Wol is zelfreinigend
In elke schapenvacht bevindt zich lanoline - het natuurlijke wolvet. Het maakt de wol zelfreinigend, bacteriewerend en vuilafstotend.
Wol is vormvast
Een wolvezel is enorm elastisch. Zodra deze wordt uitgerekt, krijgt de vezel snel haar oorspronkelijke lengte en vorm terug. Dankzij die veerkracht zijn wollen stoffen goed kreukherstellend.
Wol heeft een lange levensduur
Wol heeft een zeer lange levensduur: maar liefst zo'n tachtig jaar. Tijdens die hele periode behoudt het materiaal haar natuurlijke, goede eigenschappen.
Wol is duurzaam
Wol is een vernieuwbare grondstof: op een natuurlijke manier krijgt het schaap immers een nieuwe vacht. Bovendien is wol 100% recyclebaar. Het neemt stoffen op en verlaagt het CO2-gehalte in de lucht. Schapenwol is dus een natuurlijke klimaatverbeteraar!
Wol voorkomt huismijt
Zuivere scheerwol in uw bed of matras biedt een optimale ventilatie. De temperatuur en hoeveelheid vocht wordt gereguleerd, zodat het materiaal geen aantrekkelijke omgeving is voor huismijt. Als u het (dek)bed regelmatig lucht, krijgt de huismijt geen kans. Ideaal voor mensen met allergie.
Wol werkt brandvertragend
Wol is een relatief veilig materiaal bij een brand. Het verbrandingspunt ligt rond de 600°C. Wol vormt geen (brandende) druppels die voor uitbreiding van de brand kunnen zorgen.
Wol voorkomt schimmels
Schimmels krijgen weinig kans bij wol. Zij hebben namelijk warmte nodig en een relatieve luchtvochtigheid. Omdat wol dat zelf reguleert, zal er geen klimaat ontstaan waarin schimmels zich makkelijk ontwikkelen.

Zachte Texelse wol
Texel is rijk aan zilte zeelucht, wind en zon. De eilandse condities vormen een perfecte voedingsbodem voor het Texelse schaap.
En dat vertaalt zich in het mooiste natuurproduct dat je kunt wensen: zuivere scheerwol. Niet voor niets verwerken wij alleen deze kwaliteitswol in onze slaapcollectie. Hét geheim van Texeler®: elk seizoen zacht en comfortabel slapen.

Natuurlijke airco
Wol werkt als een natuurlijke airconditioning. Het beschermt schapen 's winters tegen de bitterste kou en geeft de dieren in de zomer een verkoelende mantel. En dat doet de wol ook in uw dekbed. Het bestaat uit miljoenen veerkrachtige gekrulde wolvezeltjes. Die bevatten van nature veel lucht, waardoor de wol optimaal kan isoleren en ventileren. Daarnaast geeft de krulling (of kroezing) het materiaal een grote vormvastheid en veerkracht. Met andere woorden: het geeft extra body aan onze wollen slaapcollectie.
Goede weerstand
Een goede gezondheid is onbetaalbaar. Dekbedden van Texelse scheerwol kunnen een grote bijdrage leveren. Ze regelen de lichaamstemperatuur en de vochthuishouding van uw lichaam terwijl u slaapt. Wol is bovendien rijk aan lanoline (wolvet), wat een zeer heilzame werking heeft op spieren en gewrichten. Lanoline staat niet voor niets bekend om haar antireumatische werking.

Tien geheimen van elke Texeler®
1. Selectie
Alleen de beste wol is goed genoeg voor Texeler®. Daarom gebruiken wij uitsluitend langkroezende Texelse schapenwol met de juiste vezeldikte.
2. Ontstofte wol
Texeler® is het enige slaapmerk van Nederland waarin de wol is ontstoft. Mensen met een stofallergie slapen daarom probleemloos op of onder een Texeler® product.
3. Dubbelgevouwen biesband
De dubbelgevouwen biesband van Texeler® verhoogt de kwaliteit en zorgt ervoor dat de randen niet rafelen.
4. Vezelvrij & milieuvriendelijk
De katoenen of satijnen tijk (hoes) wordt zo dicht geweven dat wolvezels op hun plaats blijven en niet kunnen ontsnappen. De tijk is bovendien milieuvriendelijk en getest volgens de internationale ÖkoTex Standard 100.
5. Dubbele steek
Elk Texeler® product is doorgestikt met een dubbele steek (steeklengte circa 5 mm). Dit voorkomt 'lussen' en draadbreuk.
6. Zorgvuldig doorgestikt
Texeler® producten worden doorgestikt, zodat de wol niet verschuift.
7. Bijvullen overbodig
Texelse schapenwol breekt niet en kan dus ook niet verpulveren of stoffig worden. U hoeft een echte Texeler® daarom nooit bij te vullen.
8. Ademende wol
De unieke wolkwaliteit en de zorg die wij besteden aan het uitkammen van wolvezels, zorgen voor een ademend luchtlaagje in de wol. De wol neemt hierdoor direct uw lichaamstemperatuur aan: het kan tot wel 35% lichaamsvocht opnemen.
9. Gezonde lanoline
Het unieke wasproces zorgt ervoor dat lanoline (wolvet) in de schapenwol behouden blijft. Lanoline is een gezonde natuurstof. Heel heilzaam bij spier- en gewrichtsklachten.
10. Respect voor de natuur
Het welzijn van de Texelse schapen staat bij ons hoog in het vaandel. Hun dikke wintervacht wordt in het voorjaar geschoren; precies zoals de natuur het vraagt. Bij de wassing en verwerking van de wol wordt rekening gehouden met de strengste milieueisen.

Slaap lekker!

Texeler
Texeler MultiKeus hoogzomerdekbed, wol

Texeler MultiKeus hoogzomerdekbed, wol

Texeler MultiKeus dekbed, hoogzomer, lamswol
Afmeting: 240x220 cm (ook leverbaar in 140x200...

€ 159,-

Texeler MultiKeus zomerdekbed, wol

Texeler MultiKeus zomerdekbed, wol

Texeler MultiKeus dekbed, zomer, lamswol
Afmeting: 240x220 cm (ook leverbaar in 140x200 cm,...

€ 177,-

Texeler MultiKeus voor- en najaarsdekbed, wol

Texeler MultiKeus voor- en najaarsdekbed, wol

Texeler MultiKeus dekbed, voor- en najaar, lamswol
Afmeting: 240x220 cm (ook leverbaar in...

€ 232,-